สมาชิกหลัก กิจกรรมแจกสื่อฯ

สมาชิกหลัก กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

1. นายเจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) หัวหน้า โทร: 089-445-3994

2. นายปรีชา จำปาทิพย์ (สอง) รองหัวหน้า โทร: 094-951-3434

3. นายอนันต์ มณี (นัน) ที่ปรึกษา โทร: 081-734-1358

4. - เหรัญญิก โทร: -

(เหรัญญิกคนปัจจุบันลาออก เมื่อมีการแจกสื่อฯ อีกครั้ง จะมีการประชุมแต่งตั้งเหรัญญิกต่อไป)

5. นายสุรเดช แก้วจันทร์ (แก๊ส) ผู้เก็บรักษาและจัดการสื่อฯ โทร: 087-009-4991

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994