[298] 29 พฤษภาคม 2559 สมุทรปราการ

 [298] 29 พฤษภาคม 2559 สมุทรปราการ

 

 

[298] 29 พฤษภาคม 2559 แจกสื่อ "สมุทรปราการ"

 

[297] 1 พฤษภาคม 2559 ตราด

 [297] 1 พฤษภาคม 2559 ตราด

 

 

[297] 1 พฤษภาคม 2559 แจกสื่อ "ตราด"

[294] 31 มกราคม 2559 พิจิตร

 [294] 31 มกราคม 2559 พิจิตร

 

 

 

[294] 31 มกราคม 2559 แจกสื่อ "พิจิตร"

 

อ้างมมร. เล่ม 33 หน้า 476-479 (ปกสีน้ำเงิน)

ทานวรรคที่  ๓

[296] 27 มีนาคม 2559 ลำปาง

 [296] 27 มีนาคม 2559 ลำปาง

 

 

 

[296] 27 มีนาคม 2559 แจกสื่อ "ลำปาง"

[293] 20 ธันวาคม 2558 สุโขทัย

 

[293] 20 ธันวาคม 2558 สุโขทัย

  

[293] 20 ธันวาคม 2558 แจกสื่อ "สุโขทัย"

 

อ้างมมร. เล่ม 24 หน้า 270 (ปกสีน้ำเงิน)

๑.  ชราสูตร

 

เทวดาทูลถามว่า

อะไรหนอ ยังประโยชน์ให้สำเร็จจนกระทั่งชรา

อะไรหนอ  ตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จ

อะไรหนอ เป็นรัตนะของคนทั้งหลาย

อะไรหนอ  โจรลักไปไม่ได้.

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า

ศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จจนกระทั่งชรา

ศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จ

ปัญญาเป็นรัตนะของคนทั้งหลาย

บุญอันโจรลักไปไม่ได้.

 

http://www.tripitaka91.com/24-270-2.html

[295] 28 กุมภาพันธ์ 2559 ลำพูน

 [295] 28 กุมภาพันธ์ 2559 ลำพูน

 

 

 

[295] 28 กุมภาพันธ์ 2559 แจกสื่อ "ลำพูน"

[292] 22 พฤศจิกายน 2558 เชียงราย

 

[292] 22 พฤศจิกายน 2558 เชียงราย

  

[292] 22 พฤศจิกายน 2558 แจกสื่อ "เชียงราย"

[ได้ไปซะที]

 

อ้างมมร. เล่ม 10 หน้า 465 (ปกสีน้ำเงิน)

ว่าด้วยการปิดเป็นต้น

สิ่งที่เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรืองมี ๓ คือ

ดวงจันทร์เปิดเผย ไม่กำบังจึงรุ่งเรื่อง ๑

ดวงอาทิตย์เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรื่อง ๑

ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑

 

http://www.tripitaka91.com/10-465-7.html

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994