หนังสือพิมพ์เชียงราย

 

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553  กลุ่มคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย 
ได้เดินทางไปรวมตัวกันเพื่อแจกเอกสารสื่อธรรม"หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จ.เชียงราย  
ได้มีนักข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่่ง มีชื่อว่า "หนังสือพิมพ์รวมพลัง-ฉบับเชียงราย(ท้องถิ่น)" สำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย 
ก็ได้เดินทางไปทำข่าว เช่นกัน  :) และได้ลงข่าวของกลุ่มคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย 
ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2553 โดยท่านพลตรีคำนึง และคุณป้าสุภาพร สวัสดี เป็นผู้ส่งหนังสือพิมพ์ฉบับนี้
มาให้ทีมงานฯ ได้นำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบ ค่ะ   :-[/\

 

โดยมีพาดหัวข่าว และ เนื้อหาของข่าว ดังนี้ ค่ะ  ^-^

 

ฅนทำดี...เพื่อสังคม...สนองคุณชาติ (เทวดา...สาธุ)

                                                                                            

หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา หยุด! ถวายเงิน ทอง แก่พระภิกษุและสามเณร

พระภิกษุและสามเณร ที่รับเงิน รับทอง เป็นผู้ทำผิดพระวินัยบัญญัติและกฎหมายอาญา

                                       
บัญญัติของพระพุทธเจ้า จากพระไตรปิฎกชุด 91 เล่ม ของมหามกุฎราชวิทยาลัย เล่ม 3
(ปกสีแดง หน้า 887 ปกสีน้ำเงิน หน้า 940)

พระบัญญัติ
          อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่ง ทอง-เงิน หรือยินดี  ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ก็ดี เป็นนิสสัคคียปาจิตตีย์
(นิสสัคคียปาจิตตีย์ 1 ตัว ต้องตกโรรุวนรก 1 ชั่วอายุ คือ 4,000 ปีของนรกขุมนี้ เท่ากับ 840,960,000 ล้านปีมนุษย์)

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 
เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน


    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้
โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภาดังต่อไปนี้

          มาตรา 15 ตรี มหาเถรสมาคมมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
...(4)รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา

**หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา(โยมควรเรียนรู้) ทำบุญแล้วเป็นบาป ตกนรกทั้งพระและโยม
1.ตักบาตรด้วยเงินและทอง
2.ตักบาตรด้วยสิ่งของที่ต้องห้าม
3.ทำบุญกับพระทุศีล(ผิดศีลธรรมและไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย)รับเงิน รับทอง มีบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นของตนเอง 
มีบัตรเอทีเอ็ม มีบัตรเครดิต 
4.ฯลฯ
   จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลไทยฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย 91 เล่ม

   **ชาวพุทธทั้งหลาย ขอให้อธิษฐานเพื่อถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้
   “ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงบันดาลบุญของข้าพระพุทธเจ้าให้เข้าไปรวมเป็นพระราชกุศลของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลังบุญทั้งหลาย ที่พระองค์ได้ทรงกระทำต่อพสกนิกรและราชอาณาจักร ขอบุญนั้นทั้งหมด
จงเป็นพลังขับดันโรคภัยทั้งหลายที่กำลังเกิดในพระวรกายของพระองค์ให้อันตรธานไป”
      
จากหลักฐานเทียบเคียงของการใช้สัจอธิษฐาน ในพระไตรปิฎก 91 เล่ม ฉบับมหามกฎราชวิทยาลัย เล่ม 74 หน้า 447-479

   ด้วยเป็นที่น่ายินดีว่า ขณะนี้ได้มีคณะอุบาสกอุบาสิกา ผู้รักษาพระธรรมวินัย ได้รวมตัวกันรณรงค์ 
เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเสื่อมสิ้นไปมากกว่านี้ เพราะว่าสังคมไทยทุกวันนี้เริ่มที่จะ
ให้ความสำคัญกับวัตถุ มากกว่าความดีงามทางด้านจิตใจ คุณธรรม และจริยธรรม และเป็นที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งก็คือ 
มีเด็กๆ น้องๆ เยาวชนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็ได้เข้าร่วมในการรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย

เมื่อ 4 พ.ค.53 เวลา 9.00 น. คณะอุบาสกอุบาสิกา ผู้รักษาพระธรรมวินัยจากทั่วประเทศ ได้เดินทางไปยังที่ว่าการ
อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งมีการประชุมประจำเดือนของกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองเชียงราย พอดี  โดยมีท่านนายอำเภอ 
ภวัต เลิศมุกดา
 และท่านกำนัน อินหวัน บั้งเงิน กำนัน ต.แม่ข้าวต้ม ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัด 
ภาคเหนือ พร้อมด้วยท่านกำนันและผู้ใหญ่บ้านของตำบลต่างๆ ของ อ.เมืองเชียงรายอีก 14 ตำบล กว่า 800 คน ให้การ
ต้อนรับและให้การสนับสนุนเต็มที่  ดีครับช่วยกันรักษาไว้ซึ่งพระธรรมวินัย ช่วยกันจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเพื่อให้
คงอยู่ไว้คู่กับประเทศไทยสืบไปและตลอดไป ด้วยการ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ภิกษุควรเว้นขาดจากการซื้อ-ขาย 
ไม่ควรถวายเงินทองแก่ภิกษุ การถวายเงิน ถวายทอง แด่พระภิกษุและสามเณร ได้บุญหรือบาป

“ดูก่อนนายบ้าน ทองและเงินไม่ควรแก่สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรโดยแท้
 
สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไม่ยินดีทองและเงิน” จากพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลไทย
ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย 91 เล่ม เล่ม 9 หน้า 536 บรรทัดที่ 11 และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
 
พ.ศ.2499 ฐานฉ้อโกง ซึ่งมีโทษถึงจำคุก และโทษปรับ
เลยนะครับ

เสียดายที่เนื้อที่กระดาษมีน้อย จึงไม่สามารถนำรายละเอียดมานำเสนอได้หมด เอาเป็นว่าไปหาอ่านเอาได้ใน 
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 มาตรา 1, 3, 341, 342 และ 343 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักสงฆ์ป่าสามแยก 
ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ (www.samyaek.com) อ้อ! และก็ต้องขอทิ้งท้ายไว้ว่า 

ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ขอจงพิจารณาเอาเถิด เพราะไม่บังคับให้ใครมาเชื่อหรือทำตาม 
เพียงแต่นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเปิดเผย เพื่อให้ชาวพุทธปฏิบัติได้ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น


และเมื่อมี ฅนทำดี...เพื่อสังคม...สนองคุณชาติ...ก็ต้องให้กำลังใจกันหน่อย...เทวดา...สาธุ...สาธุ....

 

[รายงานแจกสื่อฯ [49] 4 พฤษภาคม 2553 เชียงราย พะเยา]

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/th-mediagiveawayevent/480-049-04-05-53

 

 

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994