นนทบุรี

จังหวัดนนทบุรีมี 6 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองนนทบุรี 358,006

[195] 22 พฤษภาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 1

[199] 5 มิถุนายน 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 2

[205] 31 กรกฎาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3

[229] 8-10 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

[261] 25 สิงหาคม 2556 จังหวัดนนทบุรี

[280] 26 ตุลาคม 2557 เรือด่วนเจ้าพระยา

[282] 21 ธันวาคม 2557 ปทุมธานีและนนทบุรี

[355] 23, 24 และ 26 กันยายน 2566 นนทบุรี

2 บางกรวย 118,981

[191] 24 เมษายน 2554 นนทบุรี ปทุมธานี

[205] 31 กรกฎาคม 2554 เรือด่วนเจ้าพระยา 3

[241] 10 มิถุนายน 2555 เรือหางยาว นนทบุรี บางกอกน้อย

[355] 23, 24 และ 26 กันยายน 2566 นนทบุรี

3 บางใหญ่ 130,826  

[241] 10 มิถุนายน 2555 เรือหางยาว นนทบุรี บางกอกน้อย

[282] 21 ธันวาคม 2557 ปทุมธานีและนนทบุรี

[355] 23, 24 และ 26 กันยายน 2566 นนทบุรี

4 บางบัวทอง 255,655 [155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ

[261] 25 สิงหาคม 2556 จังหวัดนนทบุรี

[355] 23, 24 และ 26 กันยายน 2566 นนทบุรี

5 ไทรน้อย 60,322 [155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ

[282] 21 ธันวาคม 2557 ปทุมธานีและนนทบุรี

[355] 23, 24 และ 26 กันยายน 2566 นนทบุรี

6 ปากเกร็ด 232,481 [185] 6 มีนาคม 2554 ปทุมธานี นนทบุรี เกาะเกร็ด

[261] 25 สิงหาคม 2556 จังหวัดนนทบุรี

[282] 21 ธันวาคม 2557 ปทุมธานีและนนทบุรี

[355] 23, 24 และ 26 กันยายน 2566 นนทบุรี

  รวมนนทบุรี 1,156,271    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=12&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดนนทบุรี

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994