พิจิตร

จังหวัดพิจิตรมี 12 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองพิจิตร 107,816 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์

[294] 31 มกราคม 2559 พิจิตร

[346] 18-19 และ 25-30 ม.ค. 63 อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

[359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์

2 วังทรายพูน 25,094 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์
[359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์ 
3 โพธิ์ประทับช้าง 44,471 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์
[359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์ 
4 ตะพานหิน 69,055 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์

[294] 31 มกราคม 2559 พิจิตร

[359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์

5 บางมูลนาก 50,056 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์

[294] 31 มกราคม 2559 พิจิตร

[359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์

6 โพทะเล 60,650 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์
[359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์ 
7 สามง่าม 43,009 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์

[294] 31 มกราคม 2559 พิจิตร

[346] 18-19 และ 25-30 ม.ค. 63 อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

8 ทับคล้อ 44,661 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์

[346] 18-19 และ 25-30 ม.ค. 63 อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

[359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์

9 สากเหล็ก 23,773 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์

[346] 18-19 และ 25-30 ม.ค. 63 อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

10 บึงนาราง 28,714 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์
[359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์ 
11 ดงเจริญ 20,232 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์
[359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์ 
12 วชิรบารมี 31,324 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์

[294] 31 มกราคม 2559 พิจิตร

[346] 18-19 และ 25-30 ม.ค. 63 อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

  รวมพิจิตร 548,855    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=66&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดพิจิตร

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994