สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาครมี 3 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองสมุทรสาคร 262,233

[137] 16-17 ตุลาคม 2553 รถบัส1 นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

[187] 19-20 มีนาคม 2554 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร

[287] 24 พฤษภาคม 2558 สมุทรสาคร

[363] 19 และ 23 พ.ค. 67 สมุทรสาคร

2 กระทุ่มแบน 162,210

[95] 1 สิงหาคม 2553 บ้านเอื้ออาทร กระทุ่มแบน

[155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ

[245] 2 กันยายน 2555 กรุงเทพฯ-นครปฐม

[287] 24 พฤษภาคม 2558 สมุทรสาคร

[363] 19 และ 23 พ.ค. 67 สมุทรสาคร
3 บ้านแพ้ว 95,014 [155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ

[287] 24 พฤษภาคม 2558 สมุทรสาคร

[363] 19 และ 23 พ.ค. 67 สมุทรสาคร
  รวมสมุทรสาคร 519,457    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=74&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดสมุทรสาคร

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994