อุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์มี 9 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองอุตรดิตถ์ 150,650

[43] 25-27 เมษายน 2553 สุโขทัย อุตรดิตถ์

[168] 25-26 ธันวาคม 2553 รถบัส 3 ภาคเหนือและจังหวัดตาก

[173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[313] 27 ส.ค. 60 อุตรดิตถ์

[346] 18-19 และ 25-30 ม.ค. 63 อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

2 ตรอน 34,802 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[313] 27 ส.ค. 60 อุตรดิตถ์

[346] 18-19 และ 25-30 ม.ค. 63 อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

3 ท่าปลา 48,374 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[346] 18-19 และ 25-30 ม.ค. 63 อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

4 น้ำปาด 32,615 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[346] 18-19 และ 25-30 ม.ค. 63 อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

5 ฟากท่า 14,805 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[346] 18-19 และ 25-30 ม.ค. 63 อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

6 บ้านโคก 14,413 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[346] 18-19 และ 25-30 ม.ค. 63 อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

7 พิชัย 77,044 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[313] 27 ส.ค. 60 อุตรดิตถ์

[346] 18-19 และ 25-30 ม.ค. 63 อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

8 ลับแล 55,808 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร
[313] 27 ส.ค. 60 อุตรดิตถ์
9 ทองแสนขัน 32,484 [186] 11-14 มีนาคม 2554 ขอนแก่น-สามเหลี่ยมทองคำ

[313] 27 ส.ค. 60 อุตรดิตถ์

[346] 18-19 และ 25-30 ม.ค. 63 อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

  รวมอุตรดิตถ์ 460,995    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=53&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดอุตรดิตถ์

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994