ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิมี 16 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองชัยภูมิ 184,512

[28] 3 เมษายน 2553 ชัยภูมิ

[69] 30 พฤษภาคม 2553 ชัยภูมิ นครราชสีมา

[307] 26 ม.ค. และ 26 ก.พ. 60 ชัยภูมิ

[360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา

2 บ้านเขว้า 51,251 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์

[307] 26 ม.ค. และ 26 ก.พ. 60 ชัยภูมิ

3 คอนสวรรค์ 54,298   [360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา 
4 เกษตรสมบูรณ์ 111,567 [66] 23 พฤษภาคม 2553 ชัยภูมิ นครราชสีมา

[307] 26 ม.ค. และ 26 ก.พ. 60 ชัยภูมิ

5 หนองบัวแดง 100,347 [66] 23 พฤษภาคม 2553 ชัยภูมิ นครราชสีมา

[307] 26 ม.ค. และ 26 ก.พ. 60 ชัยภูมิ

6 จัตุรัส 75,798 [69] 30 พฤษภาคม 2553 ชัยภูมิ นครราชสีมา

[307] 26 ม.ค. และ 26 ก.พ. 60 ชัยภูมิ

[360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา

7 บำเหน็จณรงค์ 53,958 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์

[307] 26 ม.ค. และ 26 ก.พ. 60 ชัยภูมิ

8 หนองบัวระเหว 37,989 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์

[307] 26 ม.ค. และ 26 ก.พ. 60 ชัยภูมิ

9 เทพสถิต 68,689 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์

[307] 26 ม.ค. และ 26 ก.พ. 60 ชัยภูมิ

10 ภูเขียว 124,727 [40] 25 เมษายน 2553 ภูเขียว แก้งคร้อ มัญจาคีรี บ้านไผ่

[307] 26 ม.ค. และ 26 ก.พ. 60 ชัยภูมิ

[360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา

11 บ้านแท่น 45,743   [340] 27-28 ก.ค. 62 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน 
12 แก้งคร้อ 93,499 [40] 25 เมษายน 2553 ภูเขียว แก้งคร้อ มัญจาคีรี บ้านไผ่

[307] 26 ม.ค. และ 26 ก.พ. 60 ชัยภูมิ

[360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา

13 คอนสาร 61,942 [35] 18 เมษายน 2553 น้ำหนาว คอนสาร หนองเรือ และอำเภออื่น ๆ

[307] 26 ม.ค. และ 26 ก.พ. 60 ชัยภูมิ

[340] 27-28 ก.ค. 62 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน

[360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา

14 ภักดีชุมพล 30,626 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์

[307] 26 ม.ค. และ 26 ก.พ. 60 ชัยภูมิ

15 เนินสง่า 25,942 [69] 30 พฤษภาคม 2553 ชัยภูมิ นครราชสีมา [340] 27-28 ก.ค. 62 หนองบัวลำภูและพื้นที่ในภาคอีสาน 
16 ซับใหญ่ 14,835 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์

[307] 26 ม.ค. และ 26 ก.พ. 60 ชัยภูมิ

  รวมชัยภูมิ 1,135,723    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=36&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดชัยภูมิ

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994