เลย

จังหวัดเลยมี 14 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองเลย 122,916

[29] 4 เมษายน 2553 เลย

[68] 29 พฤษภาคม 2553 หนองหิน วังสะพุง เชียงคาน เมืองเลย

[271] 26-27 เมษายน 2557 เลย

[357] 12-14 พ.ย. 66 เลย อุดรธานี อำเภอสังคม

2 นาด้วง 26,087 [72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก [357] 12-14 พ.ย. 66 เลย อุดรธานี อำเภอสังคม 
3 เชียงคาน 60,283 [68] 29 พฤษภาคม 2553 วังสะพุง เชียงคาน เมืองเลย

[271] 26-27 เมษายน 2557 เลย

[357] 12-14 พ.ย. 66 เลย อุดรธานี อำเภอสังคม

4 ปากชม 40,647   [357] 12-14 พ.ย. 66 เลย อุดรธานี อำเภอสังคม 
5 ด่านซ้าย 51,086 [72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก

[346] 18-19 และ 25-30 ม.ค. 63 อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

[357] 12-14 พ.ย. 66 เลย อุดรธานี อำเภอสังคม

6 นาแห้ว 11,398 [72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก

[346] 18-19 และ 25-30 ม.ค. 63 อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

7 ภูเรือ 21,665

[72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก

[171] 1-2 มกราคม 2554 ภูทับเบิก ภูเรือ

[346] 18-19 และ 25-30 ม.ค. 63 อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

[357] 12-14 พ.ย. 66 เลย อุดรธานี อำเภอสังคม

8 ท่าลี่ 27,730 [72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก [357] 12-14 พ.ย. 66 เลย อุดรธานี อำเภอสังคม 
9 วังสะพุง 111,143

[39] 24 เมษายน 2553 วังสะพุง ภูกระดึง ชุมแพ

[68] 29 พฤษภาคม 2553 หนองหิน วังสะพุง เชียงคาน เมืองเลย

[271] 26-27 เมษายน 2557 เลย

[346] 18-19 และ 25-30 ม.ค. 63 อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

[357] 12-14 พ.ย. 66 เลย อุดรธานี อำเภอสังคม

10 ภูกระดึง 34,199 [39] 24 เมษายน 2553 วังสะพุง ภูกระดึง ชุมแพ [357] 12-14 พ.ย. 66 เลย อุดรธานี อำเภอสังคม 
11 ภูหลวง 24,357 [72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก

[346] 18-19 และ 25-30 ม.ค. 63 อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง

12 ผาขาว 41,530   [357] 12-14 พ.ย. 66 เลย อุดรธานี อำเภอสังคม 
13 เอราวัณ 34,539 [72] 12-13 มิถุนายน 2553 ภูทับเบิก อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย พิษณุโลก [357] 12-14 พ.ย. 66 เลย อุดรธานี อำเภอสังคม 
14 หนองหิน 24,625 [68] 29 พฤษภาคม 2553 หนองหิน วังสะพุง เชียงคาน เมืองเลย

[271] 26-27 เมษายน 2557 เลย

[357] 12-14 พ.ย. 66 เลย อุดรธานี อำเภอสังคม

  รวมเลย 632,205    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=42&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดเลย

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994