นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราชมี 23 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองนครศรีธรรมราช 268,900

[202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2

[237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[322] 28-29 เม.ย. 61 นครศรีธรรมราช

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

2 พรหมคีรี 37,072 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย [344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง สตูลและพื้นที่ในภาคใต้
3 ลานสกา 40,560 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย [344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง สตูลและพื้นที่ในภาคใต้  
4 ฉวาง 67,332 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ

[322] 28-29 เม.ย. 61 นครศรีธรรมราช

5 พิปูน 29,330 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ [344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง สตูลและพื้นที่ในภาคใต้
6 เชียรใหญ่ 43,598 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย [344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง สตูลและพื้นที่ในภาคใต้
7 ชะอวด 86,319 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ [344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้
8 ท่าศาลา 111,295 [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2

[322] 28-29 เม.ย. 61 นครศรีธรรมราช

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

9 ทุ่งสง 156,991 [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2

[322] 28-29 เม.ย. 61 นครศรีธรรมราช

[336] 16-17 และ 30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

10 นาบอน 27,018 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ

[[322] 28-29 เม.ย. 61 นครศรีธรรมราช

[336] 16-17 และ 30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้

11 ทุ่งใหญ่ 73,201  

[322] 28-29 เม.ย. 61 นครศรีธรรมราช

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

12 ปากพนัง 100,957 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[339] 29-20 มิถุนายน 2562 สงขลาและพื้นที่ในภาคใต้

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

13 ร่อนพิบูลย์ 81,675 [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2

[322] 28-29 เม.ย. 61 นครศรีธรรมราช

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

14 สิชล 87,472 [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2

[322] 28-29 เม.ย. 61 นครศรีธรรมราช

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

15 ขนอม 29,792 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[322] 28-29 เม.ย. 61 นครศรีธรรมราช

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

16 หัวไทร 66,863 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ

[339] 29-20 มิถุนายน 2562 สงขลาและพื้นที่ในภาคใต้

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

17 บางขัน 46,126 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[336] 16-17 และ 30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

18 ถ้ำพรรณรา 19,041 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ

[336] 16-17 และ 30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

19 จุฬาภรณ์ 31,337   [344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้ 
20 พระพรหม 42,821 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[322] 28-29 เม.ย. 61 นครศรีธรรมราช

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้ 

21 นบพิตำ 32,605 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย [344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้  
22 ช้างกลาง 30,036 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ

[322] 28-29 เม.ย. 61 นครศรีธรรมราช

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

23 เฉลิมพระเกียรติ 31,502 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย [344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้ 
  รวมนครศรีธรรมราช 1,541,843    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=80&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดนครศรีธรรมราช

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994