สุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมี 19 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองสุราษฎร์ธานี 173,462

[192] 29-30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2554 เอาไงเอากันพบกันที่ใต้ (1)

[237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[314] 17 ก.ย. 60 สุราษฎร์ธานี

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

2 กาญจนดิษฐ์ 103,240 [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2

[314] 17 ก.ย. 60 สุราษฎร์ธานี

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

3 ดอนสัก 36,939 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[339] 29-30 มิถุนายน 2562 สงขลาและพื้นที่ในภาคใต้

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

4 เกาะสมุย 62,506 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

5 เกาะพะงัน 15,838 [126] 11-13 กันยายน 2553 เกาะพงัน

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

6 ไชยา 50,314 [192] 29-30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2554 เอาไงเอากันพบกันที่ใต้ (1)

[314] 17 ก.ย. 60 สุราษฎร์ธานี

[336] 16-17 และ 30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

7 ท่าชนะ 53,781 [192] 29-30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2554 เอาไงเอากันพบกันที่ใต้ (1)

[314] 17 ก.ย. 60 สุราษฎร์ธานี

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

8 คีรีรัฐนิคม 43,609 [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุมทรสงคราม

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

9 บ้านตาขุน 15,895 [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุมทรสงคราม

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

10 พนม 37,950 [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุมทรสงคราม

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

11 ท่าฉาง 33,111 [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุมทรสงคราม

[314] 17 ก.ย. 60 สุราษฎร์ธานี

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

12 บ้านนาสาร 70,506 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ

[336] 16-17 และ 30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้

13 บ้านนาเดิม 23,795 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ

[336] 16-17 และ 30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้

14 เคียนซา 47,779 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

15 เวียงสระ 60,874 [236] 31 มีนาคม -7 เมษายน 2555 สามัคคีธรรมใต้สุด สุดท้ายสยามประเทศ

[336] 16-17 และ 30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

16 พระแสง 67,817 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

17 พุนพิน 92,496 [192] 29-30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2554 เอาไงเอากันพบกันที่ใต้ (1)

[314] 17 ก.ย. 60 สุราษฎร์ธานี

[336] 16-17 และ 30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

18 ชัยบุรี 26,775 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

19 วิภาวดี 15,125 [209] 12-14 สิงหาคม 2554 ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุมทรสงคราม

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

  รวมสุราษฎร์ธานี 1,031,812    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=84&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดสุราษฎร์ธานี

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994