ตรัง

จังหวัดตรังมี 10 อำเภอ

 

 

 

 
ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองตรัง 154,553 [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2

[336] 16-17 และ 30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้

2 กันตัง 86,700 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย [336] 16-17 และ 30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้
3 ย่านตาขาว 63,876 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[336] 16-17 และ 30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้ 

4 ปะเหลียน 66,956 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[336] 16-17 และ 30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้ 

5 สิเกา 37,423 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย [336] 16-17 และ 30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้
6 ห้วยยอด 94,055 [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2 [336] 16-17 และ 30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้
7 วังวิเศษ 42,960 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[336] 16-17 และ 30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

8 นาโยง 44,123 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[336] 16-17 และ 30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้

[344] 18-24 ต.ค. และ 23-25 พ.ย. 62 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้ 

9 รัษฎา 28,775 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย [336] 16-17 และ 30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้
10 หาดสำราญ 16,622 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย [336] 16-17 และ 30-31 มี.ค. 62 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้
  รวมตรัง 636,043    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=92&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดตรัง

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994