ภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตมี 3 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองภูเก็ต 226,361

[202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2

[237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

2 กระทู้ 51,714 [237] 2-8 เมษายน 2555 ทริปพิเศษใต้ สุดท้ายสยามประเทศ จากอันดามันยันอ่าวไทย

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

3 ถลาง 91,447 [202] 14-17 กรกฎาคม 2554 รวมพลังสามัคคี พบกันที่ใต้ 2

[348] 18-24 ก.พ. 66 พื้นที่ภาคใต้

  รวมภูเก็ต 369,522    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=83&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดภูเก็ต

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994