เชียงราย

จังหวัดเชียงรายมี 18 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองเชียงราย 228,049

[7] 20 ธันวาคม 2552 เชียงราย

[17] 9-12 กุมภาพันธ์ 2553 เชียงราย

[48] 2-3 พฤษภาคม 2553 เชียงราย

[49] 4 พฤษภาคม 2553 เชียงราย พะเยา

[50] 5 พฤษภาคม 2553 เด่นห้า เชียงราย

[82] 28 มิถุนายน 2553 ราชภัฎเชียงราย อำเภอเทิง

[83] 30 มิถุนายน 2553 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

[92] 18-24 กรกฎาคม 2553 เชียงราย

[186] 11-14 มีนาคม 2554 ขอนแก่น-สามเหลี่ยมทองคำ

[196] พฤษภาคม 2554 เชียงราย

[222] 28 พฤศจิกายน 2554 เชียงราย

[292] 22 พ.ย. 58 เชียงราย

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

2 เวียงชัย 44,449 [174] 20-24 มกราคม 2554 จากชายแดนลาวสู่ชายแดนพม่า

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

3 เชียงของ 62,605 [81] 26-27 มิถุนายน 2553 อ.พาน, อ.เวียงเชียงรุ้ง, อ.เชียงของ และอ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

4 เทิง 84,196 [82] 28 มิถุนายน 2553 ราชภัฎเชียงราย อำเภอเทิง

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

5 พาน 123,141 [81] 26-27 มิถุนายน 2553 อ.พาน, อ.เวียงเชียงรุ้ง, อ.เชียงของ และอ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

[292] 22 พ.ย. 58 เชียงราย

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

6 ป่าแดด 26,290 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

7 แม่จัน 99,181

[59] 13 พฤษภาคม 2553 อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงแสน, อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

[196] พฤษภาคม 2554 เชียงราย

[198] 1-3 มิถุนายน 2554 เชียงราย

[292] 22 พ.ย. 58 เชียงราย

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

8 เชียงแสน 50,210

[59] 13 พฤษภาคม 2553 อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงแสน, อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

[92] 18-24 กรกฎาคม 2553 เชียงราย

[186] 11-14 มีนาคม 2554 ขอนแก่น-สามเหลี่ยมทองคำ

[198] 1-3 มิถุนายน 2554 เชียงราย

[206] มิถุนายน - กรกฎาคม 2554 กทม. เชียงราย

[292] 22 พ.ย. 58 เชียงราย

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

9 แม่สาย 85,542

[59] 13 พฤษภาคม 2553 อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงแสน, อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

[196] พฤษภาคม 2554 เชียงราย

[198] 1-3 มิถุนายน 2554 เชียงราย

[206] มิถุนายน - กรกฎาคม 2554 กทม. เชียงราย

[292] 22 พ.ย. 58 เชียงราย

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

10 แม่สรวย 80,222 [186] 11-14 มีนาคม 2554 ขอนแก่น-สามเหลี่ยมทองคำ

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

11 เวียงป่าเป้า 67,236 [186] 11-14 มีนาคม 2554 ขอนแก่น-สามเหลี่ยมทองคำ

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

12 พญาเม็งราย 42,105 [81] 26-27 มิถุนายน 2553 อ.พาน, อ.เวียงเชียงรุ้ง, อ.เชียงของ และอ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

13 เวียงแก่น 32,215 [174] 20-24 มกราคม 2554 จากชายแดนลาวสู่ชายแดนพม่า

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

14 ขุนตาล 32,085 [174] 20-24 มกราคม 2554 จากชายแดนลาวสู่ชายแดนพม่า

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

15 แม่ฟ้าหลวง 69,828  

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

16 แม่ลาว 30,825

[92] 18-24 กรกฎาคม 2553 เชียงราย

[186] 11-14 มีนาคม 2554 ขอนแก่น-สามเหลี่ยมทองคำ

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

17 เวียงเชียงรุ้ง 27,477 [81] 26-27 มิถุนายน 2553 อ.พาน, อ.เวียงเชียงรุ้ง, อ.เชียงของ และอ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

18 ดอยหลวง 19,004

[174] 20-24 มกราคม 2554 จากชายแดนลาวสู่ชายแดนพม่า

[198] 1-3 มิถุนายน 2554 เชียงราย

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

  รวมเชียงราย 1,204,660    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=57&statType=1&year=56

 

ภาพและขอมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดเชียงราย

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994