พะเยา

จังหวัดพะเยามี 9 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองพะเยา 128,478

[49] 4 พฤษภาคม 2553 เชียงราย พะเยา

[102] 12-13 สิงหาคม 2553 พะเยา

[173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

2 จุน 50,435 [118] 2 กันยายน 2553 อำเภอปง จุน ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

3 เชียงคำ 77,075 [104] 15 สิงหาคม 2553 เชียงคำ จังหวัดพะเยา

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

4 เชียงม่วน 19,060 [106] 18-20 สิงหาคม 2553 เชียงม่วน ปง จังหวัดพะเยา

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

5 ดอกคำใต้ 70,842 [118] 2 กันยายน 2553 อำเภอปง จุน ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

6 ปง 52,934

[106] 18-20 สิงหาคม 2553 เชียงม่วน ปง จังหวัดพะเยา

[118] 2 กันยายน 2553 อำเภอปง จุน ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

7 แม่ใจ 34,451 [174] 20-24 มกราคม 2554 จากชายแดนลาวสู่ชายแดนพม่า

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

8 ภูซาง 31,942 [174] 20-24 มกราคม 2554 จากชายแดนลาวสู่ชายแดนพม่า

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

9 ภูกามยาว 21,527 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

  รวมพะเยา 486,744    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=56&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดพะเยา

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994