น่าน

จังหวัดน่านมี 15 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองน่าน 81,778 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่

[318] 21 มกราคม 2561 น่าน

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

[361] 24-25 มีนาคม 2567 น่าน

2 แม่จริม 15,989 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

[361] 24-25 มีนาคม 2567 น่าน

3 บ้านหลวง 11,886 [161] 4-6 ธันวาคม 2553 น่าน [345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง
4 นาน้อย 32,821 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่

[318] 21 มกราคม 2561 น่าน

[361] 24-25 มีนาคม 2567 น่าน

5 ปัว 64,551 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่

[318] 21 มกราคม 2561 น่าน

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

[361] 24-25 มีนาคม 2567 น่าน

6 ท่าวังผา 50,974 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่

[318] 21 มกราคม 2561 น่าน

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

[361] 24-25 มีนาคม 2567 น่าน

7 เวียงสา 70,717 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่

[318] 21 มกราคม 2561 น่าน

[361] 24-25 มีนาคม 2567 น่าน

8 ทุ่งช้าง 18,375 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่ [345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง
9 เชียงกลาง 28,019 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

[361] 24-25 มีนาคม 2567 น่าน

10 นาหมื่น 14,696 [161] 4-6 ธันวาคม 2553 น่าน

[318] 21 มกราคม 2561 น่าน

[361] 24-25 มีนาคม 2567 น่าน

11 สันติสุข 15,875 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่ [345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง
12 บ่อเกลือ 14,809 [161] 4-6 ธันวาคม 2553 น่าน [345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง
13 สองแคว 12,044 [161] 4-6 ธันวาคม 2553 น่าน

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

[361] 24-25 มีนาคม 2567 น่าน

14 ภูเพียง 35,833 [158] 29 พฤศจิกายน 2553 น่าน แพร่

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

[361] 24-25 มีนาคม 2567 น่าน

15 เฉลิมพระเกียรติ 9,545 [161] 4-6 ธันวาคม 2553 น่าน [345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง
  รวมน่าน 477,912    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=55&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดน่าน

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994