มหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคามมี 13 อำเภอ

 

 

 

 
ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองมหาสารคาม 154,254 [30] 10 เมษายน 2553 มหาสารคาม

[288] 26 กรกฎาคม 2558 กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม

[289] 23 สิงหาคม 2558 มหาสารคาม

[352] 25-26 มิ.ย. 66 มหาสารคาม นครราชสีมา

2 แกดำ 29,810   [352] 25-26 มิ.ย. 66 มหาสารคาม นครราชสีมา
3 โกสุมพิสัย 120,603 [44] 28 เมษายน 2553 โกสุมพิสัย พระยืน เมืองขอนแก่น [352] 25-26 มิ.ย. 66 มหาสารคาม นครราชสีมา
4 กันทรวิชัย 82,964  

[288] 26 กรกฎาคม 2558 กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม

[352] 25-26 มิ.ย. 66 มหาสารคาม นครราชสีมา

[358] 23-26 ธ.ค. 66 บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ วังสามหมอ กันทรวิเชียร

5 เชียงยืน 61,528 [42] 27 เมษายน 2553 น้ำพอง กระนวน เมืองขอนแก่น เชียงยืน

[288] 26 กรกฎาคม 2558 กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม

[352] 25-26 มิ.ย. 66 มหาสารคาม นครราชสีมา

6 บรบือ 108,525   [352] 25-26 มิ.ย. 66 มหาสารคาม นครราชสีมา
7 นาเชือก 61,239   [352] 25-26 มิ.ย. 66 มหาสารคาม นครราชสีมา
8 พยัคฆภูมิพิสัย 87,753 [63] 16 พฤษภาคม 2553 อุบลราชธานี สุรินทร์ มหาสารคาม [352] 25-26 มิ.ย. 66 มหาสารคาม นครราชสีมา
9 วาปีปทุม 114,382   [352] 25-26 มิ.ย. 66 มหาสารคาม นครราชสีมา
10 นาดูน 37,294   [352] 25-26 มิ.ย. 66 มหาสารคาม นครราชสีมา
11 ยางสีสุราช 35,339 [85] 3-4 กรกฎาคม 2553 ชัยภูมิ โคราช สุรินทร์ ลพบุรี มหาสารคาม บุรีรัมย์ [352] 25-26 มิ.ย. 66 มหาสารคาม นครราชสีมา
12 กุดรัง 37,010   [352] 25-26 มิ.ย. 66 มหาสารคาม นครราชสีมา
13 ชื่นชม 24,943   [352] 25-26 มิ.ย. 66 มหาสารคาม นครราชสีมา
  รวมมหาสารคาม 955,644    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=44&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดมหาสารคาม

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994