ฉะเชิงเทรา

จังหวัดฉะเชิงเทรามี 11 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองฉะเชิงเทรา 153,148

[120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก

[146] 6-7 พฤศจิกายน 2553 รถบัส 2 ตะวันออก

[246] 23 กันยายน 2555 กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา

[301] 28 สิงหาคม 2559 ฉะเขิงเทรา 

2 บางคล้า 45,575 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก

[246] 23 กันยายน 2555 กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา

[301] 28 สิงหาคม 2559 ฉะเขิงเทรา 

3 บางน้ำเปรี้ยว 86,580 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก
[301] 28 สิงหาคม 2559 ฉะเขิงเทรา 
4 บางปะกง 87,137 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก

[246] 23 กันยายน 2555 กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา

[301] 28 สิงหาคม 2559 ฉะเขิงเทรา 

5 บ้านโพธิ์ 51,564 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก

[246] 23 กันยายน 2555 กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา

6 พนมสารคาม 80,562 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก
[301] 28 สิงหาคม 2559 ฉะเขิงเทรา  
7 ราชสาส์น 12,855 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ [301] 28 สิงหาคม 2559 ฉะเขิงเทรา  
8 สนามชัยเขต 72,883 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ [301] 28 สิงหาคม 2559 ฉะเขิงเทรา  
9 แปลงยาว 41,498 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก
[301] 28 สิงหาคม 2559 ฉะเขิงเทรา  
10 ท่าตะเกียบ 45,260 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ  
11 คลองเขื่อน 13,164 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ  
  รวมฉะเชิงเทรา 690,226    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=24&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดฉะเชิงเทรา

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994