ตราด

จังหวัดตราดมี 7 อำเภอ

 

 

 

 

 
ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองตราด 91,807

[9] 26 ธันวาคม 2552 และ 23 มกราคม 2553 จันทบุรี ตราด

[146] 6-7 พฤศจิกายน 2553 รถบัส 2 ตะวันออก

[297] 1 พฤษภาคม 2559 ตราด

[351] 27-31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 66 พื้นที่ภาคตะวันออก

2 คลองใหญ่ 22,875  

[297] 1 พฤษภาคม 2559 ตราด

[351] 27-31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 66 พื้นที่ภาคตะวันออก

3 เขาสมิง 44,654  

[297] 1 พฤษภาคม 2559 ตราด

[351] 27-31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 66 พื้นที่ภาคตะวันออก

4 บ่อไร่ 35,186   [351] 27-31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 66 พื้นที่ภาคตะวันออก 
5 แหลมงอบ 19,276 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ

[297] 1 พฤษภาคม 2559 ตราด

[351] 27-31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 66 พื้นที่ภาคตะวันออก

6 เกาะกูด 2,464 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ  [351] 27-31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 66 พื้นที่ภาคตะวันออก
7 เกาะช้าง 7,748 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ [297] 1 พฤษภาคม 2559 ตราด
  รวมตราด 224,010    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=23&statType=1&year=56

 

ภาพรวมและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดตราด

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994