ลำปาง

จังหวัดลำปางมี 13 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองลำปาง 231,269

[79] 24 มิถุนายน 2553 ลำปาง

[168] 25-26 ธันวาคม 2553 รถบัส 3 ภาคเหนือและจังหวัดตาก

[296] 27 มี.ค. 59 ลำปาง

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

2 แม่เมาะ 39,771

[79] 24 มิถุนายน 2553 ลำปาง

[173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

3 เกาะคา 61,216 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

4 เสริมงาม 31,893 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

5 งาว 56,623

[79] 24 มิถุนายน 2553 ลำปาง

[173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

6 แจ้ห่ม 40,575 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

7 วังเหนือ 44,248 [186] 11-14 มีนาคม 2554 ขอนแก่น-สามเหลี่ยมทองคำ

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

8 เถิน 60,661 [157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62 ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

9 แม่พริก 16,586 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62 ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

10 แม่ทะ 59,991 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

11 สบปราบ 27,742 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

12 ห้างฉัตร 50,590 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[296] 27 มี.ค. 59 ลำปาง

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

13 เมืองปาน 33,697 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

  รวมลำปาง 754,862    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=52&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดลำปาง

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994