แม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมี 7 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองแม่ฮ่องสอน 53,582

[157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่

[221] 19-20 พฤศจิกายน 2554 แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก

[316] 25-26 พ.ย. 60 แม่ฮ่องสอน

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

2 ขุนยวม 22,039

[157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่

[221] 19-20 พฤศจิกายน 2554 แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก

[316] 25-26 พ.ย. 60 แม่ฮ่องสอน

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

3 ปาย 30,595

[157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่

[221] 19-20 พฤศจิกายน 2554 แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก

[316] 25-26 พ.ย. 60 แม่ฮ่องสอน

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

4 แม่สะเรียง 51,464

[157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่

[174] 20-24 มกราคม 2554 จากชายแดนลาวสู่ชายแดนพม่า

[316] 25-26 พ.ย. 60 แม่ฮ่องสอน

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62 ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

5 แม่ลาน้อย 35,343 [157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่

[316] 25-26 พ.ย. 60 แม่ฮ่องสอน

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

6 สบเมย 34,718 [157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62 ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

7 ปางมะผ้า 18,808 [157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่

[316] 25-26 พ.ย. 60 แม่ฮ่องสอน

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

  รวมแม่ฮ่องสอน 246,549    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=58&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดแม่ฮ่องสอน

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994