เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่มี 25 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองเชียงใหม่ 235,154

[52] 7 พฤษภาคม 2553 เมืองเชียงใหม่

[54] 8 พฤษภาคม 2553 เมืองเชียงใหม่

[55] 9 พฤษภาคม 2553 เชียงใหม่ ลำพูน

[58] 11 พฤษภาคม 2553 โรงพักแม่ปิง เชียงใหม่

[168] 25-26 ธันวาคม 2553 รถบัส 3 ภาคเหนือและจังหวัดตาก

[284] 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 เชียงใหม่

[331] 1-2 ธันวาคม 2561 เชียงใหม่

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

2 จอมทอง 66,353 [168] 25-26 ธันวาคม 2553 รถบัส 3 ภาคเหนือและจังหวัดตาก

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62 ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

3 แม่แจ่ม 58,321 [157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

4 เชียงดาว 82,534 [186] 11-14 มีนาคม 2554 ขอนแก่น-สามเหลี่ยมทองคำ

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

5 ดอยสะเก็ด 69,397 [57] 10 พฤษภาคม 2553 สันทราย ดอยสะเก็ด

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

6 แม่แตง 74,968

[157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่

[221] 19-20 พฤศจิกายน 2554 แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก

[331] 1-2 ธันวาคม 2561 เชียงใหม่

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

7 แม่ริม 87,605 [157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

8 สะเมิง 23,289  

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

9 ฝาง 112,439 [186] 11-14 มีนาคม 2554 ขอนแก่น-สามเหลี่ยมทองคำ

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

10 แม่อาย 73,243 [186] 11-14 มีนาคม 2554 ขอนแก่น-สามเหลี่ยมทองคำ

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

11 พร้าว 49,567  

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

12 สันป่าตอง 75,490 [168] 25-26 ธันวาคม 2553 รถบัส 3 ภาคเหนือและจังหวัดตาก

[331] 1-2 ธันวาคม 2561 เชียงใหม่

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

13 สันกำแพง 80,080

[53] 7 พฤษภาคม 2553 สันกำแพง

[55] 9 พฤษภาคม 2553 เชียงใหม่ ลำพูน

[284] 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 เชียงใหม่

[331] 1-2 ธันวาคม 2561 เชียงใหม่

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

14 สันทราย 123,817

[57] 10 พฤษภาคม 2553 สันทราย ดอยสะเก็ด

[157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่

[284] 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 เชียงใหม่

[331] 1-2 ธันวาคม 2561 เชียงใหม่

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

15 หางดง 81,635 [168] 25-26 ธันวาคม 2553 รถบัส 3 ภาคเหนือและจังหวัดตาก

[331] 1-2 ธันวาคม 2561 เชียงใหม่

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

16 ฮอด 43,890 [157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62 ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

17 ดอยเต่า 27,326 [157] 26-28 พฤศจิกายน 2553 แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62 ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

18 อมก๋อย 60,429 [174] 20-24 มกราคม 2554 จากชายแดนลาวสู่ชายแดนพม่า

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62 ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

19 สารภี 78,835 [55] 9 พฤษภาคม 2553 เชียงใหม่ ลำพูน

[331] 1-2 ธันวาคม 2561 เชียงใหม่

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

20 เวียงแหง 27,283 [186] 11-14 มีนาคม 2554 ขอนแก่น-สามเหลี่ยมทองคำ

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

21 ไชยปราการ 44,670 [186] 11-14 มีนาคม 2554 ขอนแก่น-สามเหลี่ยมทองคำ

[345] 5-15 ธ.ค. 62 พะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง

22 แม่วาง 31,325 [168] 25-26 ธันวาคม 2553 รถบัส 3 ภาคเหนือและจังหวัดตาก

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

23 แม่ออน 21,292 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

24 ดอยหล่อ 26,196 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

25 กัลยาณิวัฒนา 11,750  

[347] 22-28 ก.พ. 63 เชียงใหม่, ลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง

  รวมเชียงใหม่ 1,666,888    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=50&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดเชียงใหม่

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994